USŁUGI

PRAWO KARNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa karnego,
 • Obrona i zastępstwo w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.
 • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania.
 • Prowadzenie spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa wojskowe.
 • Sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania.

PRAWO RODZINNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego.
 • Sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, znoszenia wspólności majątkowej małżeńskiej).
 • Sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa.
 • Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), regulowanie kontaktów z dziećmi.
 • Sprawy z zakresu przysposobienia.
 • Sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Przeprowadzanie poza procesowych mediacji rodzinnych.

PRAWO MEDYCZNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa medycznego
 • Reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych popełnionych w związku z wykonywaniem zabiegów o charakterze leczniczym oraz zakażeń szpitalnych
 • Reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • Doradztwo i reprezentowanie w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Sprawy z zakresu zamówień publicznych.
 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego.
 • Zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego.
 • Projektowanie umów.
 • Rejestracja spółek, ich łączenie i przekształcenia.
 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego.
 • Zastępstwo procesowe
 • Postępowanie upadłościowe
 • Upadłość konsumencka

PRAWO PRACY

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy.
 • Sprawy o ustalenie stosunku pracy.
 • Sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy.
 • Reprezentacja pracodawcy.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych.
 • Projektowanie umów o pracę.

PRAWO BUDOWLANE

 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych
 • przygotowujemy i negocjujemy m.in.:
  umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo
  umowy o prace projektowe i nadzór autorski
  umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
  umowy z podwykonawcami
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych i reprezentacja przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi
 • spory sądowe związane z realizacją robót budowlanych

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH. PRAWA AUTORSKIE

 • doradztwo prawne w zakresie:
 • ochrony dóbr osobistych
  ochrony praw autorskich, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie mediów i reklamy
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań
 • reprezentowanie artystów w sporach z osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich

PAKIETY USŁUG

 • stała pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów indywidualnych i korporacyjnych. Usługa skierowana jest do osób, które pragną pozostawać w stałym kontakcie z adwokatem, korzystając z porad prawnych bez konieczności wychodzenia z domu
 • windykacja należności. Usługa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, dbających o bezpieczeństwo i płynność finansową swojej działalności gospodarczej